logo Default FTIPC

MyResort.com

Member Login
Remember Login
Register l Forgot Password?
Follow Us
icon_facebook icon_twirter
FTIPC E-Newsletter

คำชี้เเจงกรณีเพลิงไหม้โรงงาน บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

Types of Membership


ศักดิ์ศรีและสิทธิพิเศษในการเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ให้ท่านมากกว่าที่คิด...
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการภาคเอกชน เพื่อทำการศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาส่งเสริมนักอุตสาหกรรมและเสนอนโยบายด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อแก้ปัญหาการประกอบการ ตลอดจนเพื่อประสานงานกับภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ตลอดเวลาของการบริการสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ให้บริการและจัดกิจกรรมสนองตอบความต้องการของสมาชิกและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคต่างประเทศ ทำให้บริการสู่สมาชิกเป็นไปตามพันธกิจของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และจะปรับปรุงให้ขยายตัวด้วยความมุ่งมั่นต่อไป

คุณภาพบริการ คืองานของเรา
คุณภาพบริการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อยู่ในระดับมาตรฐานโดยยึดมั่นนโยบายคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ที่ว่า “ศูนย์รวมอุตสาหกรรมไทย มุ่งมั่นให้บริการ ด้วยจรรยาบรรณและคุณภาพบุคลากร” โดยทั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ได้เสียสละ และทุ่มเทร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้แข็งแกร่งและแข่งขันได้ แก่ภาคอุตสาหกรรมไทย

สิทธิพิเศษเพริศพราว
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้บริการแก่สมาชิกในด้านการส่งเสริมการประกอบการ เช่น การพัฒนาบุคลากร การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการประกอบการ การวิเคราะห์ ทดสอบ ตลอดจนการตรวจสอบสินค้า การออกแบบใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะได้รับส่วนลดพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เรียกเก็บค่าบริการในอัตรา 20 – 25% ต่ำกว่าที่เรียกเก็บทั่วไป และยังได้รับสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอีกด้วย

เชิญร่วมก้าวไกลไปกับ ส.อ.ท. ตั้งแต่วันนี้! 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ เพื่อช่วยแก้ปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมในฐานะ “เพื่อนร่วมเศรษฐกิจมิตรร่วมสร้าง” ในการสร้างสมรรถนะการแข่งขันในตลาดโลก และสามารถนำพาอุตสาหกรรมไทยก้าวไกลสู่สากลอย่างเต็มภาคภูมิ

สู่อนาคตสดใสของเศรษฐกิจไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมที่จะเป็นศูนย์รวมพลังของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล เพื่อร่วมกันนำภาคอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่การเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในระดับสากล และนำเศรษฐกิจไทยสู่ความรุ่งเรืองและมั่นคง ดังจะเห็นได้จากความเจริญเติบโตของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามลำดับ
 

 
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก
 1. การเสนอปัญหาร้องเรียนจากการประกอบอุตสาหกรรม พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
 2. การให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาล เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผ่านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 3. การเข้าร่วมอบรม สัมมนา ดูงานทั้งในและต่างประเทศ และเข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นกิจกรรม / โครงการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 4. การรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (C/O) เพื่อแสดงแหล่งกำเนิดสินค้าจากไทยในการส่งออก
 5. ให้บริการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน เพื่อการขอรับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีจากหน่วยงานราชการต่างๆ ดังนี้
  5.1 สิทธิประโยชน์เป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก ระดับบัตรทอง (Gold Card) กรมศุลกากร
        • การนำของเข้า – การส่งของออก ให้ผ่านการตรวจสอบใบขนสินค้าทางช่องเขียว (Green Line) ของระบบ EDI รวมถึงได้รับยกเว้นกระบวนการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร เว้นแต่การสุ่มตรวจ
       • ให้ตัดบัญชีสินค้าสำหรับเรือ (Manifest) ภายหลังการปล่อยของ
       • การคืนอากรหรือการชดเชยค่าภาษีอากร ได้รับอนุมัติทันที่ยื่นคำร้องขอ
       • กรณียื่นขอรับสิทธิลดอัตราอากรนำเข้าวัตถุดิบตามมาตรา 19 ทวิ จะได้รับการลดอัตราอากรลงเหลือ
       • ร้อยละ 5 ของอัตราที่เรียกเก็บทั่วไป 
  5.2 สิทธิประโยชน์ขอลดอัตราอากรนำเข้ากึ่งหนึ่งตามมาตรา 19 ทวิ กรมศุลกากร วัตถุดิบหรือสินค้าไม่ว่าจะจัดอยู่ในพิกัดประเภทใดที่นำเข้ามาใช้ผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุ เพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรภายในหนึ่งปี นับตั้งแต่วันนำเข้าแล้วขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ สามารถลดอัตราอากรลงเหลือกึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนดเรียกเก็บเป็นการทั่วไป
  5.3 สิทธิประโยชน์จัดระดับเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี กรมสรรพากร
        • การได้รับคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่รวดเร็วขึ้น ภายใน 15 – 45 วัน
        • การได้รับการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ จากกรมสรรพากร รวมถึงการรับข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
  5.4 สิทธิประโยชน์การเป็นผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน กรมสรรพากร
        • การได้รับคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่รวดเร็วขึ้น ภายใน 30 – 60 วัน 
        • การได้รับการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ จากกรมสรรพากร รวมถึงการรับข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
 1. การตรวจสอบและรับรองสูตรการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบตามมาตรา 36 (1) และ (2) จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 2. บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค คือ VISA เข้าเมืองประเภทธุรกิจ (Multiple entry) มีอายุการใช้งาน 3 ปี ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าโดยผู้ถือบัตรไม่ต้องขอวีซ่าก่อนเข้าเมือง 18 ประเทศ และมีช่อง Fast-track lanes สามารถใช้ได้ 21 ประเทศ คือ สหรัฐฯ แคนาดา รัฐเซีย ออสเตรเลีย บรูไน ชิลี จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ เปรู ฟิลิปปินส์ ปาปัวนิวกินี สิงคโปร์ ไทย ไต้หวัน เวียดนาม และเม็กซิโก
 3. ได้รับเอกสารเวียนเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอุตสาหกรรม
 4. ได้รับวารสาร Industry Focus จำนวน 12 ฉบับ (เฉพาะสมาชิกสามัญ)
 5. ได้รับทำเนียบสมาชิก พร้อม CD ROM จำนวน 1 ชุด (เฉพาะสมาชิกสามัญ
 6. ได้รับส่วนลดพิเศษ
  • เยี่ยมชมโรงงาน ลด 15% - 20%
  • ขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ลด 20%
  • ตรวจคุณภาพน้ำ ลด 20%
  • เข้าอบรมสัมมนา ลด 20% - 30%
  • ซื้อสื่อวิชาการ หรือ CD ROM ลด 35%
  • ลงโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต ลด 50%
 


กรอกรายละเอียดในใบสมัครสมาชิก ให้ครบถ้วน และหากประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ให้ระบุชื่อกลุ่มอุตสาหกรรม /สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ที่มุมบนด้านขวา และระบุชื่อผู้แทนใช้สิทธิ์ในข้อ 4 / ข้อ 5 ในใบสมัคร ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนกิจการ ประทับตรานิติบุคคล พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาชิก ส่งมายัง
ฝ่ายกิจการสภาจังหวัดและงานทะเบียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กทม.10110 
โทร 0-2345-1027, 0-2345-1030-1
 


1. ประเภทสมาชิกสามัญ
  1.1 สมาชิกสามัญ - โรงงาน มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
    1.1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์
    1.1.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
    1.1.3 งบกำไรขาดทุน
  1.2 สมาชิกสามัญ - สมาคมการค้า มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
    1.2.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นสมาคมการค้า
2. ประเภทสมาชิกสมทบ
  2.1 สมาชิกสมทบ - นิติบุคคล มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
    2.1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์
  2.2 สมาชิกสมทบ - บุคคลธรรมดา มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
    2.2.1 สำเนาหนังสือรับรองการมีผลงานทางวิชาการหรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
    2.2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
    2.2.3 สำเนาบัตรประชาชน
 
 
 
 
 
QUEEN SIRIKIT NATIONAL CONVENTION CENTER, ZONE D, 2ND FL, 60 NEW RACHADAPISEK RD., KLONGTOEY, BANGKOK 10110.
TEL: 02 345 1005 FAX: 02 654 5005   E-MAIL : info@ftipc.or.th
COPYRIGHT © 2011 ALL RIGHTS RESERVED