DVD ใหม่จาก USA "The Kettle Chip and The Essence of Quality Potato Chip by SFA" เปิดให้ยืมแล้ว ติดต่อได้ที่คุณศศิธร หงษา (น้องแต้ว) โทร 114
KNOWLEDGE SHARING / BJC Operation KM
SMS Specialty Starches for Snack Application
KM-OKM-003
SMS Specialty Starches for Snack Application

ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00 - 16.00 น.   ณ ห้องประชุม 2 ทาง Siam Modified Starch  เข้ามาสัมมนาเกี่ยวกับ Modified Starch

โดยมีหัวข้อการสัมมนาดังนี้

1. Starch Chemistry

2. Modified Starch

3. Modified Starch selection in food application and Snack application