DVD ใหม่จาก USA "The Kettle Chip and The Essence of Quality Potato Chip by SFA" เปิดให้ยืมแล้ว ติดต่อได้ที่คุณศศิธร หงษา (น้องแต้ว) โทร 114
KM LIBRARY / การผลิต /เพิ่มผลผลิต
: KML-PRO-001
หนังสือสำหรับการแก้ปัญหา และปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบจะทำให้ท่านได้รู้จักวงจร PDCA ที่ลึกซึ้งและนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อยางถูกต้อง ซึ่งนอกจากจะได้นำเสนอวิธีการใช้วงจร PDCA ในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมในทุกขั้นตอนแล้วยังกระตุ้นให้ท่านลงมือปฏิบัติจริงเป็นระยะๆ
ส่งคืน : 06 ก.ค. 2555