DVD ใหม่จาก USA "The Kettle Chip and The Essence of Quality Potato Chip by SFA" เปิดให้ยืมแล้ว ติดต่อได้ที่คุณศศิธร หงษา (น้องแต้ว) โทร 114
KM LIBRARY
: KML-CD-001
This DVD demonstrates the production of kettle-cooked potato and the standards to produce a high quality product.
ส่งคืน : 06 ก.ค. 2555
: KML-EFF-001
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuera dipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
: KML-ENG-002
นี่คือ..หนังสือที่ได้รับการรวบรวมการสนทนาภาษาอังกฤษที่คุณสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตการทำงานตั้งแต่ บทสนทนาภาษาขั้นพื้นฐานเพื่อการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ การสนทนาเพื่อการสัมภาษณ์เข้าทำงาน การพูดในที่ประชุม การนำเสนองาน เป็นต้น หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณเป็นมืออาชีพได้อย่างไมผิดหวัง...คลิกเลย
: KML-ENT-001
ไอดอลของคนรุ่นใหม่ นักธุรกิจที่ใครๆยึดเป็นต้นแบบ คนที่ทะยานสู่ความสำเร็จทั้งที่ชวิต แทบจะเริ่มต้นจากศูนย์มีวิธีทำธุรกิจคิเคมเปญสนุกคิดแปลก แหวกแนวหวังให้คนอื่นๆได้เรียนลัดจากสิ่งที่เขาสู้รบในสังเวียนธุรกิจ ตันตอบว่า เขียนจากใจให้ด้วยประสบการณ์ จริงๆ...
ส่งคืน : 06 ก.ค. 2555
: KML-GEN-001
หนังสือ "เมล็ดพันธุ์แห่งความสุข" ที่อยู่ในมือของท่านนี้เป็นเสมือนคู่มือในการเพาะพันธุ์ที่จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในองค์กร พร้อมกับยกตัวอย่างหลายๆ องค์กรที่ประสบผลสำเร็จในการหว่านเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ให้เกิด และเติบโตขึ้นอย่างงดงาม เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการสร้างความเป็น Happy Workplace ในฉบับของตัวท่านเองต่อไป
ส่งคืน : 06 ก.ค. 2555
: KML-MGT-001
แม้จะไม่มีใครปฏิเสธว่า..ความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรอยู่ที่ผู้นำ แต่หากตั้งประเด็นคำถามเกี่ยวกับผุ้นำ เช่น แท้จริงผู้นำคืออะไร ผู้นำกับผู้จัดการแตกต่างกันอย่างไร การที่จะเป็นผู้นำต้องเรียนรู้และเริ่มต้นอย่างไร ในหนังสือเล้มนี้มีคำตอบให้ท่านอย่างแน่นอน
ส่งคืน : 06 ก.ค. 2555