DVD ใหม่จาก USA "The Kettle Chip and The Essence of Quality Potato Chip by SFA" เปิดให้ยืมแล้ว ติดต่อได้ที่คุณศศิธร หงษา (น้องแต้ว) โทร 114
KM ACTIVITIES / KM Inspiration
คุณ..........คือผู้ให้แรงบันดาลใจ
สวัสดีชาวเพื่อนๆ ชาว BJF ทุกท่านครับ คณะทำงานระบบการจัดการความรู้ในองค์กร (KM Team) ขอเชิญทุกท่านพบกับ KM Inspiration ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ในการเฟ้นหาบุคลากรภายในบริษัทฯ ที่จะมาสร้างแรงบัลดาลใจ และทำให้พวกเราทุกคนได้รู้จักพวกเขาในแง่มุมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ครับ
DATE : 01 มิ.ย 2555